O firmie

Firma nasza została założona i wpisana do ewidencji działalności gospodarczej dnia 07.09.1992 roku, jako spółka cywilna F.H. „AR-JA-GO”. W trakcie prowa- dzenia działalności jej zakres został poszerzony o usługi związane z dystrybucją towarów. W związku z dynamicznym rozwojem firmy, w roku 2002 spółka została przekształcona w spółkę jawną.

Utworzenie spółki było odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku – ogniwo łączące producentów z siecią sklepów detalicznych. Cel ten realizowany jest do chwili obecnej zapewniając firmie stopniowy, stabilny rozwój i umocnienie jej pozycji na lokalnym rynku.

W dotychczasowym okresie funkcjonowania firmy, w miarę potrzeb ewoluowała struktura zatrudnienia, baza magazynowa, zapewniając optymalne możliwości obsługi współpracujących z nami kontrahentów.

Jako jeden z ważniejszych czynników determinujących rozwój firmy uznaliśmy zespół ludzki, w oparciu o który realizujemy postawione przed nami zadania. Opracowaliśmy schemat organizacyjny który zapewnia prawidłowe wykonywanie zadań.

Od kilku lat staramy się działać w oparciu o zasadę:

 

dzisiaj zamówienie, jutro dostawa”

 

Zasada ta była podstawą przy tworzeniu schematu organizacyjnego firmy i stale podlega doskonaleniu.

Stanowisko producentów wymusza na nas działanie w oparciu o dwa kanały dystrybucyjne. Pierwszy i najważniejszy dla firmy, to bezpośrednie dostawy do sklepów przy udziale przedstawicieli handlowych własnych i przedstawicieli producentów. W założeniach planujemy położyć szczególny nacisk na rozwój tego kanału dystrybucji. Drugi kanał dystrybucji to tzw. hurt. Na dzień dzisiejszy, kanał ten umożliwia nam utrzymanie prawidłowego wskaźnika rotacji towarów, wykonanie planów zakupowych i co najważniejsze, umożliwia dotarcie oferowanych przez nas towarów do kontrahentów z którymi jeszcze nie współpracujemy. Dalszy rozwój firmy będzie odbywał się kosztem drugiego kanału i w założeniach z czasem kanał ten zostanie znacznie ograniczony.

Okres istnienia firmy to stopniowy jej rozwój, doskonalenie mechanizmów działania i wzrost znaczenia w zakresie dystrybucji bezpośredniej. Wyznaczone cele stanowią kolejny krok w rozwoju firmy i stabilizacji jej pozycji.